nz dating hotmail nl Tompfu

2.3 Pravidelné obchôdzky stráženého areálu podľa „Situačného plánu obchôdzky“ a časového harmonogramu zamerané na ochranu objektov a preventívnu požiarnu ochranu. aj so služobným psom na dlhom vodítku, v rámci ktorej vykonávať čípovanie podľa spracovaného plánu, skontrolovať uzamknutie objektov a priestorov nájomných spoločností, neporušenosť oplotenia, neporušenosť sklenených výplní okien a dverí na objektoch, odstavených vozidiel na odstavných plochách a parkovacích státiach.

2.11 Riešenie mimoriadnych udalostí ako je porucha/únik vody, porucha/únik plynu, porucha na elektrickom zariadení/výpadok prúdu, narušenie stráženého priestoru/vlámanie, vznik požiaru, privolaním príslušných orgánov zodpovedných za danú oblasť (elektrárne, vodárne, útvary hasičského zboru, polície a pod.) a privolanie zodpovedného zamestnanca Objednávateľa.

Tompfu-53

3.1 Dodávateľ je povinný pri poskytovaní strážnej služby dodržiavať povinnosti a rešpektovať obmedzenia vyplývajúce z platných právnych predpisov, tejto zmluvy ako aj podmienok ustanovených právoplatnými rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy. Dodávateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by smerovalo ku vzniku škody na majetku Objednávateľa a/alebo k poškodeniu zdravia, či ohrozeniu bezpečnosti osôb s výnimkou prípadov nutnej obrany a krajnej núdze. Dodávateľ nesmie používať a akýmkoľvek spôsobom manipulovať s majetkom Objednávateľa s výnimkou prípadov, kedy mu k tomuto Objednávateľ udelí predchádzajúci písomný súhlas a s výnimkou odôvodneného použitia telefónnej linky Objednávateľa na účely plnenia povinností Dodávateľa podľa tejto zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené Objednávateľovi a/alebo zamestnancom Objednávateľa v súvislosti s plnením tejto zmluvy; ak škoda vznikla sčasti v dôsledku zavinenia Dodávateľa, zodpovedá Dodávateľ za takto spôsobenú škodu v pomere k rozsahu svojej účasti na vzniku škody.

Pre uplatnenie nároku na náhradu škody sa inak použijú ustanovenia § 373 až § 386 Obchodného zákonníka. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k pozastaveniu alebo zániku oprávnenia Dodávateľa prevádzkovať strážnu službu, k zmene príslušného rozhodnutia o udelení licencie Dodávateľovi na prevádzkovanie bezpečnostnej služby ihneď po tom, čo sa o týchto skutočnostiach Dodávateľ dozvedel.

Si vous désirez nous envoyer les coloriages que vous avez créé ou si vous croyez qu'un coloriage ne devrait pas apparaître sur ce site, écrivez nous.

Lire la suite » L'infâme Gargamel a capturé les Schtroumpfs de la vallée des champignons et Grand Schtroumpf tentera de sauver ses alliés!

2/2010, Situačným plánom obchôdzky a časťou Technická špecifikácia predmetu zákazky. Objednávateľ má právo odmietnuť osoby, u ktorých bude mať pochybnosti o výkone strážnej služby. Podkladom pre úhradu bude priložený mesačný výkaz a mesačná správa o výkone strážnej služby za daný mesiac, potvrdený Objednávateľom. Určeným miestom centrálneho stanovišťa pre výkon strážnej služby je objekt vrátnice, ktorý sa nachádza pri vstupe do areálu.

Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr 3 pracovné dni pred začatím výkonu strážnej služby vykonať obhliadku areálu a jeho zamestnanci, ktorí budú vykonávať strážnu službu v areáli Objednávateľa, absolvovať školenie u Objednávateľa. V prípade zmeny odborne spôsobilých osôb na vykonávanie predmetu plnenia je Dodávateľ povinný predložiť zmeny na odsúhlasenie Objednávateľovi aspoň 3 dni pred termínom zmeny. Dodávateľ zabezpečí, aby pracovníci vykonávajúci strážnu službu absolvovali školenie: - o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 146 zákona č. z, Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, - o ochrane pred požiarmi podľa zákona č. Objednávateľ uhradí fakturovanú sumu do 14 dní od dátumu doručenia faktúry Objednávateľovi na účet Poskytovateľa.Les Schtroumpfs sont petits et bleus avec une queue.Ils sont vêtus d'un bonnet et d'un pantalon blancs, à l'exception de leur chef, le Grand Schtroumpf, vêtu de rouge, ainsi que quelques autres Schtroumpfs, comme le Schtroumpf Bricoleur, le Schtroumpf Paysan ou le Schtroumpf Sauvage...Predmetom zákazky je výkon strážnej služby v priestoroch Objednávateľa - v areáli, v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 14.1 Objednávateľ požaduje od dodávateľa, aby jeho zamestnanci nastupovali k výkonu služby jednotne ustrojení v rovnošate s označením názvu bezpečnostnej služby a visačkou s uvedením mena a priezviska strážneho (vzhľadom na ročné obdobie v letnej alebo zimnej variante). o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a v súlade s vnútornými predpismi Objednávateľa, zabezpečenie ochrany majetku pred násilnými útokmi iných osôb v stráženom priestore, zabezpečenie ochrany hnuteľného a nehnuteľného majetku Objednávateľa, zabezpečenie ochrany pred neoprávneným vniknutím nepovolaných osôb z vonku do stráženého priestoru Objednávateľa od 01. Ak Objednávateľ zistí, že došlo k neoprávneným hovorom, má právo toto vyúčtovať dodávateľovi v plnej čiastke.V prípade porušenia svojej informačnej povinnosti zodpovedá Dodávateľ za akúkoľvek týmto spôsobenú škodu. Dodávateľ sa zaväzuje mať po celý čas účinnosti tejto zmluvy uzavretú platnú zmluvu o poistení voči rizikám vyplývajúcim z predmetu činnosti Dodávateľa, zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú vlastnou prevádzkou s poistnou sumou min. Potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy tvorí prílohu tejto zmluvy. 1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť podmienky pre riadny výkon strážnej služby Dodávateľa, a to bezplatným pridelením vykurovaných priestorov v zodpovedajúcom rozsahu a sprístupnením sociálnych zariadení ako aj telefonické spojenie určené výlučne na služobné účely. 2 Objednávateľ je povinný oboznámiť pracovníkov Dodávateľa vykonávajúcich strážnu službu pre Objednávateľa s predpismi požiarnej ochrany a BOZP a vykonať poučenie z ustanovení Prevádzkovej smernice, s rozmiestnením uzáverov vody na areálovom rozvode vody, s uzávermi plynu podľa situačného plánu a činnosťou pri zistení havarijnej situácie vody, úniku plynu a pod., obchôdzkovou činnosťou a čípovaním a všeobecnými povinnosťami a pravidlami pri plnení si svojich povinností pred nástupom pracovníka do výkonu strážnej služby.